میزان صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در کشور به 24 میلیارد متر مکعب رسید


کرج – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرد: با توسعه طرح های آبیاری نوین در سال های اخیر میزان صرفه جویی آب کشاورزی کشور به 24 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030112/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار