میناب بالغ بر 6000 هکتار زمین مناسب برای پرورش میگو دارد


بندرعباس – ایرنا – مدیر کل شیلات هرمزگان از میناب به عنوان یکی از شهرستان های مهم عشیلاتستان یاد کرد و گفت: این شهرستان بیش از 6 هزار هکتار زمین مناسب برای پرورش میگو دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129872/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار