میکروبیوم بینی منحصر به فرد متخصصان شراب ممکن است بر بو و طعم آنها تأثیر بگذارد

کار در صنعت شراب می تواند سطح و تنوع باکتری ها را در بینی افراد تغییر دهد و به طور بالقوه بر نحوه درک عطر و طعم نوشیدنی تأثیر بگذارد.

تحقیقات قبلی نشان می دهد که باکتری ها و سایر میکروارگانیسم های موجود در دهان ما که به عنوان میکروبیوم دهان شناخته می شوند، بر درک ما از طعم ها تأثیر می گذارد. با توجه به ارتباط نزدیک بین طعم و بو، لوسیا پرز-پردال و آلبانو بژا-پریرا در مرکز تحقیقات تنوع زیستی و …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2368212-wine-experts-unique-nasal-microbiome-may-affect-their-smell-and-taste/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

افرادی که اغلب به عنوان بخشی از شغل خود بوی شراب می دهند، ممکن است میکروبیوم بینی تغییر یافته داشته باشند

gilaxia/E+/Getty Images

توسط احمد گل کار

احمد گل کار