نخلستان های استان بوشهر در معرض خطر فعالیت آفت پروانه درخت خرما قرار دارند


بوشهر – ایرنا – مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به دما، رطوبت و افت نسبی دما در فروردین ماه و فعالیت گسترده آفت میوه خرما در سال گذشته، امکان انتشار و فعالیت این آفت از اواخر سال 96 وجود دارد. فروردین در این استان سطحی از نخلستان ها وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084304/%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار