نرخ بقای جنگل در ایران بالای 65 درصد است


تهران – ایرنا – معاون امور جنگلداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه میزان بقای جنگل های ایران بالای 65 درصد است، گفت: این رقم نشان می دهد که در گذشته نهال استاندارد تولید می شد. در قالب مهندسی کاشت و حفظ.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085587/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار