نقد و بررسی آهنگ سلول: نامه ای عاشقانه به اساسی ترین وحدت زندگی

کتاب جاه‌طلبانه سیذارتا موکرجی از روزهای پیشگام IVF تا ویرایش ژن‌های مدرن، به بررسی این موضوع می‌پردازد که تا چه حد در درک سلول پیشرفت کرده‌ایم – و هنوز چقدر باید پیش برویم.

انسان


9 نوامبر 2022

در کمتر از 50 سال، فرآیند IVF از یک پیشگام به یک امر عادی تبدیل شده است

آهنگ سلول

نوودکا/آلای

توسط احمد گل کار

احمد گل کار