نماینده مجلس: راه اندازی دهکده علم و فناوری کشاورزی در ساوه را ادامه می دهیم


ساوه – ایرنا – نماینده مردم ساوه و زرندیه در شورای اسلامی گفت: به منظور هم افزایی مراکز تحقیقاتی و ارتقای ظرفیت ها در حوزه تولید، پیگیر راه اندازی دهکده علم و فناوری دانش بنیان هستیم. شرکت های کشاورزی در ساوه


منبع: https://www.irna.ir/news/85124282/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار