نهادهای مسئول ساماندهی چاه های غیرمجاز باید جدی گرفته شوند


اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: ساماندهی چاه های کشاورزی غیرمجاز راهکاری اصولی برای حفاظت از منابع آبی است که باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044257/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار