نهاده های کشاورزی طبق مقررات سازمان حفظ نباتات به کشور وارد می شود


تهران – ایرنا – رئیس انجمن واردکنندگان سموم و کودهای شیمیایی ایران با بیان اینکه تمام نهاده های کشاورزی بر اساس قوانین سازمان حفظ نباتات وارد کشور می شود، گفت: با وجود جنگ روسیه و اوکراین و تحریم ها، کشاورزی نهاده های مورد نیاز کشور شامل سموم، کود و بذر مرغوب می باشد که از کشورهای اروپایی، هند و چین تامین و وارد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985737/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار