نهضت درختکاری میلیاردی مردم تولید نهال به 170 میلیون درخت رسید


جیرفت – ایرنا – طرح رهبر مردمی برای کاشت یک میلیارد اصله درخت در سراسر کشور گفت: 170 میلیون اصله نهال تولید شده در سال جاری و کارهای مورد نیاز برای تحویل 200 میلیون اصله نهال تا پاییز در حال انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106417/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار