نگاه کنید به: بررسی تنش آبی در مزارع برنج "کالیجان رستاق" ساری با حضور استاندار مازندران


ساری – ایرنا – سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران امروز با بازدید از مزرعه و بازدید از منطقه، رفع تنش آبی در مزارع برنج در قطعه «کلیجان رستاق» ساری را ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131564/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار