نگرانی در مورد هوای آلوده می تواند مبارزه با تغییرات آب و هوایی را تقویت کندمنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834433-000-concern-about-dirty-air-can-galvanise-the-fight-against-climate-change/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار