نیاز به قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی


تهران – ایرنا – رئیس انجمن علوم خاک ایران بر لزوم ایجاد قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفظ خاک تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش های موجود 10 درصد از زمین های کشاورزی کشور قابل کشت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962628/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار