نیاز به کشت علمی نهال و بذر منابع طبیعی / توانایی تولید دهها میلیارد نهال در کشور


تهران- ایرنا- یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران اعلام کرد: تولید و انتخاب نهال و بذر با استفاده از آخرین پیشرفت های علمی و فنی برای اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد اصله ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092310/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار