نیمی از زمین های تازه آبیاری شده در مناطقی است که دارای تنش آبی هستند

دور و بر 90 درصد کل آب شیرین مورد استفاده مردم برای آبیاری استفاده می شود و زمین های آبی برای 3.4 میلیارد نفر غذا تولید می کند. آبیاری زمین های زراعی دیم می تواند به تولید غذا برای 1.4…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2334500-half-of-newly-irrigated-land-is-in-water-stressed-areas/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeزمین های آبی جهان از سال 2000 تاکنون بیش از 300000 کیلومتر مربع افزایش یافته است. بیش از نیمی از این افزایش در مکان هایی رخ داده است که فاقد آب کافی برای آبیاری بدون خشک شدن هستند.

یک نمای زاویه باز لوله هایی را نشان می دهد که در امتداد ده ردیف محصولات سبزیجات برای آبیاری قطره ای آهسته قرار گرفته اند.  گیاهان سبز کوچک در امتداد ردیف ها رشد کرده اند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار