هدف از کشت قراردادی گندم، خودکفایی در تولید و حمایت از کشاورزان است


تهران – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی هدف از کشت قراردادی گندم را خودکفایی در تولید و حمایت از کشاورزان دانست و گفت: کشاورزی پیمانی یک طرح فرا سازمانی و فراوزارتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966034/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار