هدف افزایش واکسیناسیون دام و طیور در سال 1402


تهران – ایرنا – معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور می گوید: افزایش سطح پوشش واکسیناسیون دام و طیور با خرید واکسن های مورد نیاز سال 1402 در دستور روز سازمان دامپزشکی کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067098/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار