هدف گذاری اجرای 500 هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری


تهران- ایرنا- مشاور معاون وزیر در امور کشاورزی حفاظتی اعلام کرد: اجرای 500 هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری برای تثبیت خاک و افزایش بهره وری آب در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964370/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار