هدف گذاری 20 میلیون هکتار برای آبخیزداری در کشور


بیرجند – ایرنا – مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 20 میلیون هکتار را در برنامه هفتم توسعه برای اجرای آبخیزداری جامع در کشور هدف گذاری کرده ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160144/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار