هرگونه افزایش قیمت لبنیات بدون مجوز ستاد تنظیم بازار تخلف / برخورد قانونی با متخلفان است.


تهران – ایرنا – مدیرکل نظارت بر کالای وزارت جهاد کشاورزی گفت: هرگونه افزایش قیمت لبنیات بدون تایید بیشتر از ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120061/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار