هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شد


تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک کشاورزی می گوید: یک هزار میلیارد تومان از پنج هزار میلیارد تومان اختصاص یافته برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998451/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار