هزار هکتار از اراضی پارس آباد مغان به زراعت چوب واگذار شده است


اردبیل – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل می گوید: هزار هکتار از اراضی پارس آباد مغان برای زراعت چوب در اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958261/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار