همه شهرک های خراسان رضوی از سرمای اخیر آسیب دیده اند


مشهد – ایرنا – رئیس اداره مدیریت بحران کشاورزی و کاهش خطر سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سرمای اخیر که در 15 سال گذشته بی سابقه بوده، به کشاورزی صحرایی در 33 شهرستان استان آسیب وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004719/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار