همچنین 94 درصد طرح های جهش تولید در اراضی کشاورزی کردستان اجرا شده است


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بیش از 94 درصد از طرح های افزایش تولید در مناطق خشک استان در طرح کشاورزی جاری اجرا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094092/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار