همکاری فائو با ایران برای افزایش بهره وری کشاورزی دیم آغاز شده است


مراغه – ایرنا – اولین همایش ملی طرح مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و وزارت جهاد کشاورزی با عنوان “TCP” با هدف افزایش بهره وری و فعال سازی ظرفیت تولید دیم برگزار شد. کشاورزی در مراغه آغاز شده و در دومین روز این همایش روزه داری در “مغان” استان اردبیل نیز ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095622/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار