هوش مصنوعی ذهن خوانی تعیین می کند که شما از اسکن مغز چه فکر می کنید


رمزگشای مغزی می تواند کلمات و عبارات را از ضبط مغز افرادی که به داستان گوش می دهند یا فیلم های صامت تماشا می کنند استخراج کند.

فن آوری


14 اکتبر 2022

MRI عملکردی که تحریک را در مغز نشان می دهد

MRIهای عملکردی می توانند نشان دهند که قسمت هایی از مغز چه زمانی تحریک می شوند

شرکت‌های هنری زنده/کتابخانه عکس علمی

یک هوش مصنوعی می تواند تشخیص دهد که چه زمانی فردی به مفاهیم خاصی مانند غذا یا خواب فکر می کند، صرفاً با مشاهده اسکن مغز. این سیستم می تواند روزی برای کمک به افرادی که توانایی صحبت کردن را از دست داده اند یا برای بررسی مسائل مربوط به سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامی که ما یک محرک از دنیای بیرون دریافت می کنیم، مانند شنیدن کلمات گفته شده یا دیدن یک تصویر، این محرک در مغز به عنوان فعالیت عصبی رمزگذاری می شود. سعی کنید این فعالیت را برای…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342509-mind-reading-ai-works-out-what-you-are-thinking-from-brain-scans/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار