واردات 70 هزار دستگاه تراکتور جاده ای به دولت سیزدهم

وی خاطرنشان کرد: از این رو با توجه ویژه دولت سیزدهم و از ابتدای شهریور 1400 تا پایان مهر 1401 حدود 70 هزار دستگاه تراکتور جاده ای به ارزش یک میلیارد و 634 میلیون و 110 هزار و 84 دلار وارد کشور شد، در حالی که در سال 1397 حدود 206 دستگاه تراکتور به ارزش 8 میلیون و 875 هزار و 88 دلار، در سال 1397 حدود 206 دستگاه تراکتور به ارزش 2 میلیون و 707 هزار و 725 دلار، در سال 1396 تعداد 410 دستگاه تراکتور به ارزش 5 میلیون و 959 هزار و 405 دلار و 1645 دستگاه به ارزش 21 میلیون و 163 هزار و 562 دلار وارد کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951382/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

وی افزود: برای تعادل بخشیدن به تقاضای بالا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید ملی، راه حل رفع کسری از طریق واردات است، سیاستی که دولت سیزدهم برای تقویت امنیت غذایی و توسعه کشاورزی اتخاذ کرد.

وی خاطرنشان کرد: در هفت ماهه سال 1401 بیش از 31 هزار دستگاه تراکتور 512 کامیون به ارزش 708 میلیون دلار، 394 هزار دستگاه تراکتور با کد تعرفه 87012000 وارد کشور شد که نسبت به 7 ماهه اول سال 1400 از نظر وزنی 365 درصد افزایش داشته است. 446 درصد به ارزش.

به گزارش ایرنا، سید روح الله لطیفی گفت: تامین تراکتور در سال های اخیر یکی از معضلات بخش کشاورزی برای بهره وری خوب بوده است که با وجود تولید ملی ناشی از فرسودگی تراکتورهای موجود و نیاز به تراکتورهای موجود را نوسازی کنید و افزایش سطح زیر کشت کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات مهم تلقی می شود.

لطیفی خاطرنشان کرد: واردات تراکتور در سال 1400 بالغ بر 45 هزار و 60 دستگاه بوده که از ابتدای شهریورماه یعنی از ابتدای تاسیس دولت سیزدهم تا پایان سال 38 هزار و 291 دستگاه وارد کشور شده است. 1400 تراکتور نسبت به سال 99 یا نزدیک به 76 برابر بیشتر تراکتور وارد کشور شده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار