واردکنندگان سموم کشاورزی مدیریت باغات را بر عهده گرفته اند


جیرفت – ایرنا – رئیس سازمان حفظ نباتات کشور می گوید: شرکت های واردکننده و تولید کننده سم، مدیریت باغات کشور را به بهانه واردات سم بر عهده گرفته اند و نقش مدیران ارگان ها کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134351/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار