واگذاری تنظیم بازار شکر به انجمن تخصصی کارخانجات قند کشور


تهران – ایرنا – معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار شکر به انجمن تخصصی کارخانجات قند کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015515/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%88

توسط احمد گل کار

احمد گل کار