وجین هرز در 6 هزار و 610 هکتار از مزارع استان مرکزی انجام شد


اراک – ایرنا – مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: علف های هرز در 6 هزار و 610 هکتار از مزارع گندم و جو این استان کنترل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054437/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B1%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار