وزارت جهاد کشاورزی امسال برنامه ای برای خرید زعفران از کشاورزان ندارد


تربت حیدریه – ایرنا – سرپرست وزیر جهاد کشاورزی می گوید: سازمان تعاون روستایی امسال به نمایندگی از دولت برنامه ای برای خرید زعفران از کشاورزان نخواهد داشت اما به حمایت و حمایت از کشاورزان ادامه می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112166/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار