وزارت نیرو باید سهم آب بخش کشاورزی را به صورت حجمی تامین کند


شیراز-ایرنا- معاون آب و اراضی وزیر جهاد کشاورزی گفت: انتظار می رود وزارت نیرو ابتدا سهم آب حوزه کشاورزی را به صورت حجمی تامین کند تا بتوانیم برای این امر برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم. حداکثر تولید از برداشت


منبع: https://www.irna.ir/news/85121122/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار