وزارت نیرو متولی تصفیه فاضلاب و آب خاکستری بخش کشاورزی است


تهران – ایرنا – سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: استفاده از پساب و آب خاکستری در بخش کشاورزی نیازمند اقدام وزارت نیرو و نهادهای ذیصلاح برای تصفیه آب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966205/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار