وزیر جهاد کشاورزی: ​​امنیت غذایی نقش مهمی در دیپلماسی دارد


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز غذا نقش مهمی در دیپلماسی دارد و اگر کشوری به کشور دیگری غذا بدهد در واقع امنیت خودش را تامین می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985557/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار