وزیر جهاد کشاورزی: ​​ایران باید در صادرات پسته به رتبه اول جهان بازگردد


سمنان-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران از نظر صادرات پسته رتبه دوم جهان را دارد و باید تلاش کنیم تا به رتبه اول برگردیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919094/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار