وزیر جهاد کشاورزی بر تحقق کاشت یک میلیارد اصله درخت در کشور تاکید کرد


بوشهر – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی در دلوار تنگستان با کاشت 2 اصله نهال در آستانه هفته منابع طبیعی، دستیابی به طرح میلیاردی درختی در کشور را به توصیه رهبر معظم انقلاب برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046277/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار