وزیر جهاد کشاورزی بر دل کشاورزان شهرستان سرایان نشست


بیرجند – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی که به همراه رئیس جمهور به خراسان جنوبی آمده است از سرایان در مجتمع پرورشی این شهرستان بازدید و با جمعی از پرورش دهندگان دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971018/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار