وزیر جهاد کشاورزی: ​​تلاش دولت برای رسیدن به حاکمیت غذایی است


بندرعباس – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع اقتصاد و اقتدار غذایی کشورمان گفت: تمام تلاش ما در دولت سیزدهم دستیابی به اقتدار و اقتدار غذایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026758/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار