وزیر جهاد کشاورزی: ​​نقشه راه توسعه کشاورزی دنبال می شود


گرگان – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برنامه تدوین شده در دولت سیزدهم، نقشه راه توسعه با طراحی و اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی با دو هدف توسعه ای و ایجاد امنیت غذایی در دست اقدام و رصد است. بالا


منبع: https://www.irna.ir/news/84983829/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار