پاکسازی مراتع یکی از موثرترین برنامه ها برای بهسازی و احیای عرصه های طبیعی است


ساری – ایرنا – معاون دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مدیریت چرای دام سبک و سنگین و پاکسازی مراتع یکی از موثرترین برنامه ها برای اصلاح و احیای مراتع و منابع طبیعی است. منابع موجود در کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/85134256/%D9%82%D8%B1%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار