پرداخت مطالبات گندم کاران استان بوشهر آغاز شد


بوشهر – ایرنا – مدیر کل غلات استان بوشهر گفت: از امروز و با پیگیری های انجام شده پرداخت مطالبات گندم کاران این استان آغاز و نزدیک به 304 میلیارد تومان پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112215/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار