پرداخت یارانه به گندمکاران آبی کرمانشاه در قالب زراعت پیمانی


کرمانشاه- ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال جاری دولت تصمیم گرفته تا کشت مزارع گندم آبی را به صورت فرهنگ طی قرارداد با شرکت های خصوصی و شرکت خدمات بازرگانی دولتی از جمله اداره کل کشاورزی استان کرمانشاه انجام دهد. غلات آنها یک قرارداد کمک به کشت دریافت خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968822/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار