پرداخت 500 میلیارد تومان مصوبات اولین سفر رئیس جمهور به کشاورزی آذربایجان شرقی


تبریز – ایرنا – سرپرست وزیر جهاد و کشاورزی می گوید: 500 میلیارد تومان از مجموع دو هزار و 800 میلیارد تومان مصوب دور اول سفر رئیس جمهور به استان در حوزه کشاورزی پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134441/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار