پشتوانه رهبر انقلاب پشتوانه بزرگ طرح درختکاری میلیاردی است


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: حمایت مقام معظم رهبری پشتوانه مهمی در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056429/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار