پنج هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت عشایر اختصاص یافته است


بجنورد – ایرنا – رئیس سازمان مشاغل عشایری کشور می گوید: پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی با هدف توسعه اقتصاد و بهبود معیشت عشایر با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت تخصیص یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024787/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار