پنج هزار هکتار به اراضی غیر ملی قلاغنج اضافه شد


جیرفت – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی قالگنج گفت: از 36 زمین این شهرستان در سال گذشته 4 هزار و 943 هکتار به اراضی غیر ملی و معافیت کشاورزان اضافه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121648/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار