پوشش گیاهی در 50 میلیون هکتار از مراتع کشور مستقر است


همدان – ایرنا – معاون امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرح تحول و احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه در بیش از 50 میلیون هکتار از مراتع کشور اجرا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104004/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار