پیش بینی بهسازی و احیای 101 هزار هکتار از مراتع کشور


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجرای برنامه تقویت پوشش گیاهی، احیا و اصلاح مسیر را در سال جاری بالغ بر 101 هزار هکتار پیش بینی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967434/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار