پیوند تحقیق و اجرا با طراحی شورای راهبرد تحقیقات کشاورزی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، طراحی شورای راهبردی تحقیقات کشاورزی را در پیوند تحقیقات و اجرا موثر دانست و بر لزوم ایجاد سازوکاری که بخش‌های مختلف وزارتخانه را به هم پیوند دهد، تاکید کرد. وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی برای هماهنگی و هم افزایی بیشتر در خدمت ماموریت کمک به امنیت غذایی پایدار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100911/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار