چت ربات Bard AI گوگل عمومی شده استمنبع: https://www.newscientist.com/article/2365601-googles-bard-ai-chatbot-has-now-been-released-to-the-public/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار